Мемлекеттік көрсетілетін қызмет туралы Заңы

"Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі № 88-V Заңы http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1300000088