Қазақстандықтарда дербес менеджер көрсететін қызметтерді пайдалану мүмкіндігі туды

«Азаматтарғаарналғанүкімет» мемлекеттіккорпорациясыныңБасқарматөрағасыАбылайханОспановтыңайтуынша, қазіргіуақыттакөптегенқызметтердіалуүшінқажеттіқұжаттартізбесібарыншаазайтылған. «Алайда, ХҚКО-дан басқа да мекемелергебаруға тура келетін «күрделі» қызметтер бар. Мысалы, автосалоннаннесиегенемесебөліптөлеугекөліксатыпалғанкезде, біздіңдербесменеджерімізөздігіненжылжымалымүліккепілінтіркейді, көліктіесепкеқоядыжәнеқажетболса, барлықдайынқұжаттардыүйгежеткізіпбереді», - дептүсіндірдіОспанов.
Жаңа сервис мемлекеттіккорпорацияныңоблыстықмаңызы бар қалалардағы 37 фронт-офистерінде, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындаіскеқосылды, ол ХҚКО-ғабаруғажәнеқұжаттаржинауғауақытыжоқжандарғаарналыпотыр. Жобабанктеннесиеалушылар, көліксатыпалушылар мен бизнес өкілдеріарасындасұранысқаиеболадыдепкүтілуде.
Оспановтыңайтуынша, дербес менеджер қарапайыманықтамаларбойыншакеңестералуүшінғанаемес, басқа да өтесұранысқаие «күрделі» мемлекеттікқызметтерді, оныңішіндежылжымайтынмүлікобъектісінжәнекепілшартынтіркеу, жеручаскесінежекеменшікқұқығынаактілердіресімдеужәнеалу,жекежәнезаңдытұлғаларүшіннотариалдыкуәландырусызжылжымайтынмүліккесату-сатыпалу/алмастыру/сыйғатартушартынтаржасайотырып, тіркеуқызметтеріүшінқолжетімдіболыптабылады. Келешектебұлтізімұлғаятынболады. Азаматтыңатынақұжаттардыжинауды корпорация қызметкерінотариалдыкуәландырылғансенімхатнегізіндежүзегеасыратынболады.
Кеңестерберудідербес менеджер телефон, «Telegram» және «Whatsapp» вэб-мессенджеріарқылыдүйсенбі мен сенбіаралығындасағат 9.00-ден 20.00-ге дейінжүргізеді, ал дайынқұжаттарқызметалушыныңэлектрондықпоштасынажіберіледінемесеөзқолынажеткізіледі. Дербес менеджер қажетболғанжағдайда, тапсырысберушініңүйінебарады.
Дербесменеджердіңқызметіжекежәнезаңдытұлғаларғаақылытүрдекөрсетіледі.Мұндайқызметтіңқұнымемлекеттіккөрсетілетінқызметтіңкүрделілігінежәнеелдімекенніңорналасқанжерінебайланыстыболады. Дербес менеджер көрсететінқызметтердіпайдалануғаболатын ХҚКО-лардыңтолықтізімін www.gov4c.kzсайтынан алуғаболады.