Алқалық органдардың стенограммалары және ашық мәжілістерінің хаттамалары